Like us on Facebook Email UsCall us on: 014 763 2860
Logo

Klerebank / Clothing Bank

Laerskool Bosveld het `n klerebank waar ouers ou skoolklere kan afgee. Die klerebank is daar vir ouers wat nie skoolklere kan bekostig nie. Skoolklere wat te klein is kan ook omgeruil word vir groter klere.


Ouers kan die klerebank op die gegewe tyd besoek indien `n kledingstuk benodig word. Die skool vra nie `n spesifieke tarief nie, maar `n donasie kan gemaak word.

 

Indien u verhuis, of u kind hoërskool toe gaan, skenk asseblief die skoolklere aan die klerebank, sodat dit weer vir ander Bossies tot nut kan wees.

 

Die klerebank is oop op:

 

Maandae 12:30 - 13:30
Vrydae 12:00 - 13:00

Snoepie / Tuck Shop

Exxaro het vir die skool `n splinternuwe snoepie te bou! Ons kan nie wag vir al die lekker eetgoed nie.
Huidiglik is ons snoepie elke pouse en voor skool oop. Die snoepie maak ook oop tydens byeenkomste.

 

snoepie snoepie snoepie

OOV

Aangesien daar `n behoefte is aan fondse wat aangewend kan word vir kapitaalprojekte, is `n vereniging bestaande uit ouers en personeel gestig, om te help met die reëlings en koördinering van fondsinsamelingsprojekte.

 

Die Beheerliggaam van die skool stel elke jaar `n teikenbedrag vas wat die OOV dan insamel. Ouers word op hoogte gehou van hoe die fondse aangewend word.

 

Enige ouer wat belangstel om hulle gewig by hierdie vereniging in te gooi, is baie welkom om aan te sluit! Ouers raak betrokke by skoolaangeleenthede en bou `n gesonde verhouding op met die skool, ouers en onderwysers. Dit bevorder samehorigheid en maak van ons skool `n sukses! U hulp en ondersteuning is goud werd.

 

Lizette Theron is die OOV voorsitter en kan gekontak word by 014 763 2860

Naskool / After Care

Information / Informasie:

• Die naskool is oop direk na skool tot 17:45.
• The aftercare is open directly after school until 17:45.
• Die naskool is gesluit op skoolvakansie dae en publieke vakansie dae.
• The aftercare is closed during public holidays and school holidays.
• If a child has extramural activities during study time, they will be studying after their activities ended.
• Indien leerders buitemuurse aktiwiteite bywoon, sal hulle na die aktiwiteite studeer.
• Leerders wat klaar gestudeer het, gaan parkie toe waar hulle kan speel onder supervisie.
• Elke leerder is verantwoordelik vir sy/haar eiendom en moet sy/haar goed mooi oppas.

 

Program/Programme:

12:30 – 13:30 Compulsory study time: homework: Grade R, 1, 2
Kompulsiewe studietyd: huiswerk: Graad R, 1, 2
13:30 Learners change clothes and eat lunch
Leerders trek ander klere aan en eet middagete
13:30 – 15:00 Compulsory study time: homework: Grade 3, 4, 5, 6 and 7
Kompulsiewe studietyd: huiswerk: Graad 3, 4, 5, 6 en 7
15:00 – 16:00 Compulsory study time: tests and exams.
Kompulsiewe studietyd: toetse en eksamens
16:00-17:00 Clean up, get children’s stuff together and await parents arrival whilst playing.
Maak skoon, kry goedjies bymekaar terwyl vir ouers wag.
17:45 There will be no supervision for children collected after 17:45.
Daar sal geen supervisie wees vir leerders na 17:45 nie.

Should you be late, contact 079 496 4185 / 072 481 6340 and make an arrangement.

Indien u laat gaan wees, kontak asb. 079 496 4185 / 072 481 6340 en tref `n reëling met die staf.

Skooltasse / Schoolbags:

 

Alle skooltasse moet netjies op die voorsiende hangers gehang word. Tasse mag slegs vir studietyd verwyder word. Tasse word na studietyd weer opgehang, dit verseker dat niemand se goed wegraak nie.
Elke leerder is verantwoordelik vir sy eie tas en moet sy/haar goed mooi oppas.
All schoolbags have to be placed neatly on the hangers provided. Bags may only be removed when the child study. Bags must be replaced afterwards, ensuring nothing gets lost.
Each learner is responsible for his/her schoolbag and should take care of their property.

 

Medikasie / Medication:

 

In case of a learner using medication, it should be accompanied with a letter from the parent and the necessary instructions for use. Allergy medication should always be in your child’s bag.
Indien `n leerder medikasie neem, moet die ouer `n brief skryf met die nodige instruksies aan die personeel oor hoe om die medikasie toe te dien. Allergie medikasie moet altyd in u kind se tas wees.

 

Discipline / Dissipline:

 

Die skool se dissipline sisteem word ook by die naskool toegepas.
The school’s discipline system will be used at the aftercare.
Die naskool personeel word as opvoeders gesien en sal dienooreenkomstig optree.
The aftercare personnel are seen as educators and will do the duties of an educator.
Indien `n leerder aan wangedrag skuldig is, sal die leerder versoek word om die naskool te verlaat, hetsy tydelik of permanent.
Should a learner be guilty of misconduct, the learner will be requested to leave the aftercare,temporarily or permanently.
Indien `n disiplinere verhoor plaasvind a.g.v. wangedrag, sal die leerder nie weer by die naskool toegelaat word nie.
Should a disciplinary hearing take place because of misconduct, the learner will not be permitted back in the aftercare centre.

 

Moontlike skorsing indien die volgende oortree word / Possible reasons for misconduct:

• Leerders wat die reëls en gesagsfigure verontagsaam.
• Learners who disobey the rules and authority of the aftercare centre.
• Vandalisme
• Vandalism
• Baklei en boelie ander leerders
• Fighting and bullying of other learners
• Steel en respekteer nie ander kinders se besittings nie
• Stealing and disregard for other people’s property
• Agterstallige naskool gelde
• Arrear payments of the aftercare centre

NaskoolNaskoolNaskool