Like us on Facebook Email UsCall us on: 014 763 2860
Logo

Skooldrag / School Uniform

Skooldrag

1. Skooldrag

1.1 Die voorgeskrewe skooldrag moet gedurende skoolure én ander skoolaktiwiteite soos wat die beheerliggaam bepaal, gedra word.

 

1.2 Skooldrag moet altyd skoon en netjies wees. Wat onderhemde betref, mag seuns slegs ʼn effekleurige, wit onderhemp
dra wat onder geen omstandighede sigbaar mag wees nie.

 

1.3 Kleredragreëls:


Somersdrag: Seuns

* Blou hemp met Bosveldwapen
* Donkerblou skoolbroek
* Lang blou skoolkouse met ligblou en rooi strepe
* Skooltrui / donkerblou windbreker ('Drimac') / skool oortrek-trui
* Geen kouse met gate, geskeurde of verslete klere nie
* Netjiese swart, poleerbare skoolskoene
* Skooltrui of windbreker, mag nie om middellyf vasgebind word nie en moue mag nie opgeskuif word nie.
* Hemde moet altyd netjiies ingesteek wees en kouse opgetrek wees.
* Seuns word nie toegelaat om met hulle hande in hulle broeksakke rond te loop nie.
* ‘n Hoed mag tydens pouse / buite-aktiwiteite gedra word

 

Somersdrag: Dogters

* Blou en wit geruite skoolrok met Bosveldwapen en gordel wat in rok se lussies vasgemaak is en nie op die heupe hang nie.
* Kort donkerblou sokkies
* Netjiese, erkende swart skoolskoene
* Skooltrui / donkerblou windbreker (‘Drimac’) / skool oortrek-trui
* Geen kouse met gate, geskeurde of verslete klere nie
* Skooltrui of windbreker, mag nie om middellyf vasgebind word nie en moue mag nie opgeskuif word nie.
* Rok lengte is 10 cm van grond in 'n knielende posisie.
* ‘n Hoed mag tydens pouse / buite-aktiwiteite gedra word

 

Wintersdrag: Seuns en Dogters

Seuns en dogters dra dieselfde wintersdrag. Dogters het ook ‘n tweede keuse:

* Blou seunshemp met skoolwapen
* Donkerblou sweetpakbroek met windbreker (Dri-mac) / skooltrui / oortrek-trui (Pull-over)
* Lang, blou seunskouse en swart skoolskoene
* Of dogters: Skoolrok met lang, blou seunskouse en swart skoolskoene.
* Donkerblou windbreker (Dri-mac) of skooltui. Geen sykouse of ‘tights’ mag gedra word nie.
* Slegs rooi, wit en blou serpe mag gedra word.
* Geen musse of hoede word toegelaat in die winter

 

Bossiedrag: Seuns: Somer

* Bossiehemp met skoolwapen en kraag
* Donkerblou rugbybroek / Bossiebroek
* Wit en blou tekkies en wit / blou kouse / kaalvoet. Wit skoenveters. Geen ‘sneakers’ of plakkies

 

Bossie Wear

 

Bossiedrag: Dogters: Somer

* Bossiehemp met skoolwapen en kraag
* Donkerblou Bossiebroek
* Wit en blou tekkies en wit / blou kouse / kaalvoet. Wit skoenveters. Geen ‘sneakers’ of plakkies

 

Bossiedrag: Seuns en Dogters: Winter

* Bossiehemp met skoolwapen en kraag
* Donkerblou sweetpakbroek / donkerblou denimbroek
* Wit en blou tekkies en wit / blou kouse. Wit skoenveters
* Windbreker (‘Dri-mac’) of skooltrui

 

1.4 Geen musse of hoofbedekkings buiten dié wat in die kleredragreëls voorgeskryf word, mag gedra word nie.

 

1.5 Die beheerliggaam kan na goeddunke toestemming verleen dat leerders by sekere geleenthede burger-/gewone drag dra. Sodanige drag moet netjies en welvoeglik wees.

 

2 Voorkoms


2.1 Hare: Dogters

* Haarkleur moet te alle tye natuurlik vertoon. Geen onnatuurlike strepe word toegelaat nie.
* Hare wat oor die kraag hang, moet vasgemaak word.
* Slegs haarbykomstighede (linte, kammetjies en bolletjies) wat by die skool se kleure pas, mag gedra word, naamlik wit, rooi en blou
* Hare moet stewig vasgemaak wees.
* Vals haarstukke: Slegs halfkop, gevleg en vasgemaak / weggebind

 

Seuns

* Hare moet kort en netjies geknip wees.
* Die gedeelte om die ore moet skoongeknip wees. Hare mag nie aan die ore raak wanneer die hare regaf gekam word nie.
* Wanneer die hare afgekam word, mag dit nie die wenkbroue raak nie.
* Wangbaard (“sideburns”) kan tot by die middel van die oor strek.
* Hare moet agter reëlmatig opgesny word.
*Hare mag nie uitermate van die kop wegstaan nie. Geen vreemde haarstyle word toegelaat nie.
* Haarstyle wat onder uitgeskeer of geknip word, oftewel “undercuts”, is verbode.
* Haarkleur moet te alle tye natuurlik vertoon. Geen onnatuurlike strepe word toegelaat nie.
* Geen musse mag gedra word nie.

 

2.2 Juwele:

* Geen juwele, soos ringe, armbande (rekkies óf leer) of kettings, word toegelaat nie.
* Slegs polshorlosies word toegelaat.
*Die dra van liggaamsjuwele, soos neus, tong en wenkbroujuwele, is verbode. Wat oorringe vir dogters betref, mag slegs een goue of silwer knoppie of standaard goue of silwer ringetjie per oor gedra word, en wel in die onderst gaatjie indien daar meer as een is.
* Geen steentjies van enige aard word toegelaat nie.
* Medic Alert en Crisis-on-Call bandjies mag wel gedra word.
* Vir die dra van gebedsbandjies moet daar vooraf ‘n reëling met die hoof getref word.

 

2.3 Naels:

* Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie.
* Geen naellak mag gedra word nie.
* Geen vals naels of ‘French tips'.

 

2.4 Grimering:

* Geen maskara, oogomlyner of blosser (of enige ander grimering) word toegelaat nie.
* Geen lipglans mag gedra word

 

1 School uniform:


1.1 The prescribed school uniform has to be worn during school hours as well as other school activities, as determined by the governing body.

 

1.2 School wear must be clean and neat at all times. As for vests, boys may wear only plain white vests, which may not be visible under any circumstances.

 

1.3 Clothing rules

Boys: Summer

* Blue shirt with Bosveld badge
* Dark blue school pants
* Long blue school socks with light blue and red stripes
* School jersey / dark blue windbreaker (dri-mac) / school pull over
* No socks with holes in, or torn clothes
* Neat black, polished shoes
* Jersey or Dri-mac, may not be tied around the waist. Sleeves may not be rolled up
* Shirts must be tucked in and socks must be pulled up
* Boys are not allowed to walk around with their hands in their pockets
* A hat is permissible during break or outside activities

 

Girls: Summer

* Blue and white chequered dress with Bosveld badge and belt that is fastened around the waist and not hanging on the hips
* Short dark blue socks
* Neat, black, acknowledged school shoes
* School jersey / dark blue Dri-mac / school pull over
* No socks with holes in, or torn clothes
* Jersey or Dri-mac may not be tied around the waist. Sleeves may not be rolled up
* The length of the dress should be 10cm from the ground in a kneeling position
* A hat is permissible during break or outside activities

 

Boys and Girls: Winter:

Boys and Girls wear the same uniform during the Winter. Girls also have a second choice:
* Blue boys shirt with Bosveld badge
* Dark blue track suit pants with Dri-mac, school jersey, school pull over
* Long blue boys school socks with black school shoes.
* Or Girls: School dress with long, blue boys socks with black school shoes. Tights or stockings are not allowed.
* Only red, white and blue scarfs are allowed.
* No beanies or hats are allowed in Winter

 

Boys: Bossie attire - Summer

* Bossie shirt with school badge
* Dark blue rugby shorts / Bossie shorts. No denims.
* White and blue tackies with white / blue socks / bare feet. White shoe laces. No sneakers or slops.

 

Girls: Bossie attire - Summer

* Bossie shirt with school badge
* Dark blue Bossie shorts. No denims.
* White and blue tackies with white / blue socks / bare feet. White shoe laces. No sneakers or slops.
Girls and Boys: Bossie attire - Winter
* Bossie shirt with school badge
* Dark blue track suit pants / neat, dark blue denim
* White and blue tackies with white socks / bare feet. White shoe laces.
* Dri-mac or school jersey.

 

1.4 Any caps or headgear other than those prescribed in the clothing rules are prohibited.

 

1.5 The governing body may use its own discretion to grant permission for learners to wear private clothes to certain events. Such clothes must be neat and proper.

 

 

2. Appearance:

 

2.1 Hair Girls

* Hair colour must seem natural at all times. No unnatural highlights or lowlights are allowed.
* Hair that extends over the collar must be tied.
* Only hair accessories (ribbons, combs and bobbles) that fit in with the school’s colours may be worn (blue, white, red)
* Hair must be properly tied.
* False hairpieces: Only half head, braided and fastened

 

Boys

* Hair must be short and neatly cut.
* There may be no hair in the section around the ears. Hair may not touch the ears when it is combed straight down.
* When hair is combed down, it may not touch the eyebrows.
* Sideburns may extend up to the middle of the ear.
* Hair at the back must be gradually layered.
* Hair may not bush out excessively. No foreign hairstyles are allowed.
* No undercuts will be allowed.
* Hair colour must seem natural at all times. No unnatural highlights or lowlights are allowed.
* No beanies may be worn.

 

2.2 Jewellery

* All jewellery items, such as rings, bracelets (elastic or leather) or chains, are prohibited.
* Only wristwatches are allowed.
* The wearing of body jewellery, such as nose, tongue and eyebrow jewellery, is strictly prohibited. As for girls’ earrings, only one gold or silver stud or standard gold or silver ring will be allowed per ear, worn in the bottom hole if the ears had been pierced more than once.
* No other studs or gems will be allowed.
* Medic Alert and Crisis-on-call armband may be worn
* Prayer bracelets may be worn when arrangements have been made with the principal

 

2.3 Nails

* Nails may not extend beyond fingertips.
* No nail polish may be worn.
* No false nails or French tips may be worn

 

2.4 Make-up

* No mascara, eyeliner or blusher (or any other make-up) will be allowed.
* No lip-gloss allowed

 

Skoollied / School Anthem

Tussen Bosveldbome, statig en wyd
Wat met krag en lewe bloei
Staan `n skool wat sy naam in ere dra
En wat sterk soos `n jong boom groei
Ons is trots op ons wêreld, trots op ons skool
En ons leiding is van Bo
Ons sal streef vir die beste, leef vir ons land
In ons leuse sal ons glo:

 

Refrein:
Persevera! Persevera!
Ons volhard in woord en daad
Want ons woord is ons eer
In ons werk en ons leer
Laerskool Bosveld is ons naam!

 

In our colours, light blue, royal and red
We stand up, straight and proud
For our youth is our strength with its power of love
And we work with our heads held high
We have pride in our world and pride in our school
From above we are led to achieve
We shall strive for the best,
And live for our land
In our motto we believe:

 

Refrain:
Persevera! Persevera!
Perseverance in word and game
For we honour our word
In our work, play and learn
Bosveld Primary is our name!
For we honour our word
In our work, play and learn
Bosveld Primary is our name!

 

 

skoolwapen/ School Badge

skoolwaepne

Perservera beteken om te volhard.

Perservera means to persevere

Die skoolwapen is op 25 Februarie 1987 in gebruik geneem.

The school badge was inaugurated on February 25, 1987.

 

Ingeboë rooi ruit / Indented red diamond:
• Stel die gloeiende steenkool van EXXARO voor en simboliseerdie energie wat GROOTEGELUK STEENKOOLMYN voorsien.
• Shows the burning coal of EXXARO and symbolises the energy GROOTEGELUK COAL provides.

Wit Verkoelingstoring / White Cooling Tower:
• Stel ESKOM voor en simboliseer krag
• Shows ESKOM and symbolises power.

Drieblad / Clover:
• 'n Bosveldboom wat die naam van die skool voorstel.
• A Bushveld tree represents the name of the school.
• Die Bosveldboom put krag en groei uit die energie van die bodem van die aarde en hieruit spruit die strewe na bo.
• The Bushveld tree draws power and growth from the energy of the bottom of the earth and through this it strives to above.