Like us on Facebook Email UsCall us on: 014 763 2860
Logo

Waardestelsel / Value system

Bossies gee om
Omdat ons omgee vir mekaar, help ons mekaar, praat ons mooi met mekaar en groet ons altyd vriendelik.
Bossies is eerlik
Ons is te alle tye eerlik teenoor mekaar soos die son wat warm kanskyn......Lees Meer

Bossies het goeie maniere want...Lees Meer

 

Waardes

Bossies Care
Because we care for each other, we help each other; speak nicely to each other and greet one another in a friendly way......
Bossies are honest
Our honesty toward each other is like the warm rays of the sun....Read More

 

Bossies have good manners because...Read More

 

Dissipline / Discipline

Prosedure vir dissiplinêre optrede teen leerders
In geval van die oortreding van enige bepaling wat in die gedragskode vir leerders voorgeskryf word, moet hierdie dissiplinêre prosedure gevolg word. Vir die toepassing van hierdie dissiplinêre prosedure word wangedrag in drie kategorieë verdeel. Dit stem ooreen met die verskillende dissiplinêre stappe wat gedoen kan word en die verskillende prosedures wat gevolg kan word in die hantering van wangedrag.....Lees Meer

 

Procedure for disciplinary action against learners
In case of a violation of any provision prescribed in the code of conduct for learners, this disciplinary procedure is to be followed. In order to enforce this disciplinary procedure, misconduct is divided into three categories. These correspond with the various disciplinary steps that could be taken and the various procedures that could be followed in handling misconduct.....Read More

 

Gedragskode / Code of Conduct

Gedragskode en reëls
Code of Conduct

Huiswerkbeleid / Homework Policy

Laerskool Bosveld Huiswerkbeleid
Huiswerk is ‘n intergrale deel van onderrig en leeraktiwiteite en vereis effektiewe bestuur deur opvoeders, die skoolhoof en leerders. Leer by die huis is ‘n essensiële deel van goeie opvoeding. ‘n Goed-bestuurde huiswerkprogram, gebaseer op deeglike, gekoördineerde beplanning, leiding en kontrole, help leerders om die kennis, vaardighede en waardes wat hulle nodig het vir suksesvolle lewenslange leer, te ontwikkel. Huiswerk ondersteun ook die ontwikkeling van onafhanklike leervaardighede en bied aan ouers die geleentheid om deel te wees van hul kinders se opvoeding en onderrig.....Lees Meer

 

Bosveld Primary Homework Policy
Homework is an integral part of teaching and learning activities and requires effective management by teachers, the principal and students.Learning at home is an essential part of good education. A well-managed homework programme, based on careful, coordinated planning, guidance and control, help students to develop the knowledge, skills and values they need for successful lifelong learning, developing. Homework also supports the development of independent learning skills and provides parents the opportunity to be part of their children's education and training.....Read More

 

Kultuurbeleid / Cultural Policy

Kultuur-doelwitte
Die hoofdoel wat Laerskool Bosveld Primary wil bereik is om elke leerder tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.
• Hoë morele waardes word nagestreef.
• Leerders word ontwikkel as leiers op Kulturele-gebied.
• Positiewe houding moedig goeie verhoudinge aan tussen die kultuur-afrigters, leerders en ouers.
• Massadeelname word nagestreef, asook ‘n liefde vir verskeie kultuur-aktiwiteite.....Lees Meer

 

Cultural goals
The main purpose Primary Primary Bushveld wants is to reach every student to develop his / her full potential
• High moral values ​​are pursued.
• Learners develop as leaders in cultural area.
• Positive attitude to encourage good relations between the cultural coaches, students and parents.
• Mass participation is sought , as well as a love for various cultural activities.....Read More

 

Leerlingraad / Student Council

Die Leerlingraad en skoolleiers
Die Leerlingraad en skoolleiers is saam met die personeel van die skool verantwoordelik vir algemeneskooldissipline....Lees Meer

 

The Student Council and school leaders
The Student Council and school leaders, in conjunction with the staff of the school, are re-sponsible for general school discipline.....Read More

 

Merietestelsel / Merit System

Merietestelsel
Leerders word positief beloon vir positiewe gedrag. Leerders kan merietes verdien vir die volgende:
• Netheid op hul uniform en boeke
• Behulpsaamheid
• Goeie gedrag
• Goeie vordering
• Omgee vir medemens
• Punte bo 80%

 

Merit System
Learners are positively rewarded for positive behavior . Learners can earn merits for the following :
• Neatness of their uniform and books
• Helpfulness
• Good behavior
• Good progress
• Caring for fellow humans
• Points above 80 %

 

Skoolbywoning / Shool Attendance

Stiptelikheid
Leerders sal op die bestemde tyd aan die begin van die skooldag en met die aanvang van enige ander skoolaktiwiteit opdaag.....Lees Meer

 

Punctuality
Learners are expected to arrive on the appointed time at the beginning of the school day and the start of any other school activity.....Read More

 

Skooldrag / School wear

Voorkoms & Skooldrag:
Die voorgeskrewe skooldrag moet gedurende skoolure én ander skoolaktiwiteite soos wat die beheerliggaam bepaal, gedra word.....Lees Meer

 

Personal appearance & School wear
The prescribed school uniform has to be worn during school hours as well as other school activities, as determined by the governing body.....Read More

 

Skooleiendom / School property

Skooleiendom sluit die volgende in:
Die grond en geboue wat deur die skool beset word sowel as enige permanente aanhegting aan sodanige grond en geboue.....Lees Meer

 

School property includes the following:
The grounds and buildings occupied by the school, as well as any permanent addition to such grounds and buildings.....Read More

 

Skoolreëls / School Rules

Skoolreëls
Hoewel die Staat verplig bly om opvoeding beskikbaar en toeganklik te maak, moet dít aangevul word met die toewyding en verbintenis van verantwoordelike rolspelers, naamlik opvoeders, leerders en ouers. Hierdie gedragskode is bedoel om sodanige toewyding en verbintenis te bevorder.....Lees Meer

 

School rules
Although the State is obligated to make education available and accessible, this must be enhanced by the dedication and commitment of responsible role players, namely educators, learners and parents. This code of conduct is intended to promote such dedication and commitment.....Read More

 

Sportbeleid / Sports Policy

Sport en buitemuurse aktiwiteite
Leerders wat gekies word om die skool as deelnemers in enige sport- of ander buitemuurse aktiwiteite te verteenwoordig, moet gedurende en ná deelname aan sodanige aktiwiteit in die sportdrag, skooldrag of ander voorgeskrewe drag geklee wees soos wat die opvoeder wat vir daardie aktiwiteit verantwoordelik is, bepaal.....Lees Meer

 

Sports and extracurricular activities
Learners who are selected to represent the school as participants in any sports or other extracurricular activities must be dressed in the sportswear, school wear or other prescribed clothing as determined by the educator responsible for the activity concerned, both during and after participation in such activity.....Read More

 

Bulletjierugby – Gedragskode
Gedragskodes word gebruik om al die betrokkenes by die sport – afrigters, ouers en toeskouers – bewus te maak daarvan dat die Bulletjierugby geadministreer, georganiseer en aangebied moet word as `n spel wat tot die voordeel van jong kinders wat daaraan wil deelneem, sal strek.....Lees Meer

 

Bulletjie rugby – Code of Conduct
The Code of Conduct is prepared to remind administrators, coaches, parents and spectators of the fact that Bulletjie Rugby needs to be administered, organised and presented as a game to benefit young children who wish to play the game.....Read More

 

Toelatings / Admissions

Visie & Missie / Vision & Mission

Visie & Missie
Om elke leerder tot sy / haarvolle potensiaal te ontwikkel.....Lees Meer

 

Vision & Mission
To develop each learner to his / her full potential....Read More